Warunki Użytkowania dla Profesjonalistów

(you can find the Terms of Use for Users here)

Przedmiot umowy, poprawki

Sekcja 1, Przedmiot użytkowania oraz warunki użytkowania

Homify Online GmbH & Co. KG, Holländerstraße 34, 13407 Berlin HRB 153618 B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Charlottenburg, Dyrektor Zarządzający: Philipp Dommermuth, email: support@homify.com, telefon: +49 (0) 30/46792253 (dalej zwany “Usługodawcą”) stanowi platformę (zwaną dalej “portalem homify”, bez względu na rodzaj dostępu przez stronę web czy aplikację) na www.homify.pl oraz na oddzielnych oprogramowaniach (aplikacje, takie jak iOS, Android, Windows Phone, Nokia, Blackberry, Windows 8, MacOX i wszystkie przyszłe oprogramowania), za pośrednictwem której profesjonaliści prezentują swoje prace, oferują produkty oraz w ramach której oficjalnie zarejestrowani profesjonaliści i użytkownicy mogą publicznie nawiązywać ze sobą kontakt. Profesjonaliści to osoby, które komercyjnie oferują dobra lub usługi na lub poza portalem homify, powiązane z produktami lub efektami prac prezentowanych na portalu, na przykład architekci, projektanci wnętrz, rzemieślnicy, producenci mebli i inni. Użytkownicy są potencjalnymi lub właściwymi klientami takich usług, generalnie właściciele lub najemcy nieruchomości. Dalsze informacje dotyczące usług znaleźć można w Sekcji 7.

Niniejsze Wymagania Uczestnictwa i Warunki Użytkowania regulują świadczenie bezpłatnych usług przez Usługodawcę dla Profesjonalistów i wykorzystania tych usług przez zarejestrowanych Profesjonalistów. Ponadto, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych

II. Rejestracja uczestnictwa, dane dostępu oraz zakończenie uczestnictwa

Sekcja 2, Rejestracja

(1) Użytkowanie usług dostępnych na portalu homify wymaga rejestracji jako Profesjonalista. Nie ma opłaty za użytkowanie portalu. Usługodawca ma prawo do odrzucenia wniosków o uczestnictwo, bez podania przyczyny.

(2) Jako Profesjonalista można zarejestrować się tylko wtedy, gdy jest się pełnoletnim, posiada się nieograniczoną zdolność prawną i działa się jako przedsiębiorca. Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną lub spółkę posiadającą zdolność prawną, która działa wykonując komercyjną działalność lub też działa na zasadzie samozatrudnienia w wykonywaniu czynności prawnych. Osoba fizyczna, posiadająca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych i która jest upoważniona do reprezentowania, dokonuje rejestracji jako podmiot prawny.

(3) Wielokrotna rejestracja jest zabroniona.

Sekcja 3, Rejestracja na portalu homify oraz wymagane informacje

(1) Usługodawca oferuje darmowy dostęp do portalu oraz podstawowe usługi.

(2) Dane kontaktowe oraz inne informacje wymagane przez Usługodawcę w procesie rejestracji muszą być kompletne i poprawne lub też umieszczone poprawnie na portalu Facebook przez rejestracją. Rejestrując osobę prawną, upoważniona osoba fizyczna także powinna zostać nazwana.

(3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych informacji pod względem wiarygodności i kompletności. Jeżeli Usługodawca uzna informacje za poprawne i nie wyrazi żadnych innych wątpliwości, prośba o aktywację dostępu zostanie aktywowana, o czym zarejestrowany zostanie powiadomiony drogą mailową. Wiadomość email jest uznawany za formę akceptacji wniosku o uczestnictwo. Od momentu otrzymania wiadomości email, zarejestrowany jest upoważniony do użytkowania portalu homify w zakresie przewidzianym przez niniejsze Wymagania Uczestnictwa oraz Warunki Użytkowania. Następuje to po kliknięciu na link aktywacyjny w wiadomości email.

(4) Najpóźniej w momencie pierwszego logowania po zarejestrowaniu na portalu homify należy podać dane firmy, oświadczenie o prywatności danych osobowych, a także inne potencjalnie wymagane informacje. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia tych informacji pod względem kompletności i zgodności ze stanem faktycznym, gdyż profil Profesjonalisty, jak i prezentowane tam informacje stanowią usługę telemedialną wyświadczaną przez Profesjonalistę, a Usługodawca jedynie przechowuje i udostępnia ją. Pola do uzupełnieniu na profilu nie mogą być wykorzystywane do prezentowania informacji innych niż przewidywanych niniejszymi przepisami.

Sekcja 4, Odpowiedzialność za dane dostępu

(1) W procesie rejestracji wymaga się podania nazwy użytkownika oraz hasła. Nazwa użytkownika musi zawierać nazwę firmy lub, gdy firma nie jest obsługiwana przez portal homify, nazwisko Profesjonalisty. Przy użyciu tych danych można zalogować się do portalu homify po aktywowaniu dostępu w myśl Sekcji 3 (3). Profesjonaliści są odpowiedzialni za to, aby nazwa użytkownika nie łamała praw autorskich stron trzecich, w szczególności nazw marek oraz imion, oraz nie była niemoralna.

(2) Dane dostępu, włączając w to hasło, należy trzymać w sekrecie i nie udostępniać nieupoważnionym osobom trzecim.

(3) Dodatkowo należy upewnić się, że dostęp do portalu homify oraz udostępnianych na nim usług jest ekskluzywnie wykorzystywany przez zarejestrowanych Profesjonalistów lub osób przez nich upoważnionych. Jeżeli ci obawiają się, że nieupoważnione osoby trzecie uzyskały dostęp do profilu lub weszły w posiadanie hasła, Usługodawca powinien zostać natychmiastowo poinformowany.

Profesjonaliści są odpowiedzialni za jakiekolwiek działanie wynikających z przejęcia danych dostępu przez osoby trzecie.

Sekcja 5, Aktualizacja danych Profesjonalisty

Należy na bieżąco aktualizować wszystkie dane (włączając w to informacje oraz dane kontaktowe). Jeżeli zmienią się dane podane w czasie procesu rejestracji, należy je natychmiastowo poprawić/zaktualizować na portalu homify, w dziale ustawienia konta. Jeżeli nie zostanie to dokonane w taki sposób, należy poinformować homify drogą mailową lub telefoniczną.

Sekcja 6, Zakończenie użytkowania

(1) O ile nie uzgodniono inaczej między stronami, obie strony mogą rozwiązać umowę w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opcje o nietypowym rozwiązaniu pozostają nienaruszone w każdym przypadku.

(2) Z chwilą wejścia w życie wypowiedzenia, stosunek umowny uznaje się za skończony, i Profesjonalista nie może korzystać już z dostępu do portalu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania nazwy użytkownika oraz hasła w momencie wejścia w życie wypowiedzenia, jak również o przeniesieniu nazwy użytkownika po upłynięciu dwunastu miesięcy.

(3) Usługodawca jest uprawniony do bezpowrotnego usunięcia wszelkich danych uzyskanych w ramach okresu uczestnictwa po upłynięciu 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie wypowiedzenia i pod koniec ustawowego okresu przekazywania danych.

(4) Profesjonalista powinien pobrać i zabezpieczyć wszelkie dane przechowywane przez niego na portalu homify przed wejściem w życie zakończenia użytkowania: w razie wątpliwości, w momencie składania wypowiedzenia. Usługodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia raportu bazy danych lub udostępniania danych Profesjonaliście po wejściu w życie wypowiedzenia.

III. Usługi i treści na portalu homify

Sekcja 7, Oferowane usługi i ich dostępność

(1) Usługodawca dostarczy informacje oraz inne usługi na portalu homify na ograniczony okres czasu. Takie usługi mogą obejmować między innymi tworzenie danych, plików audio i wideo, informacji oraz innego rodzaju zawartości (dalej nazywanych “treściami” “treściami” ) dostępnymi publicznie, a także możliwość tworzenia indywidualnych profili oraz nawiązywania kontaktu pomiędzy Profesjonalistami a Użytkownikami w postaci wiadomości. Należy pamiętać, że wszystkie działania podejmowane na portalu homify są widocznie dla wszystkich, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

(2) Profesjonaliści są także przedmiotami dyskusji, zarówno wśród innych Profesjonalistów, jak i Użytkowników, którzy mogą oceniać i zostawiać komentarze na profilu. Krytyka jest częścią tych opinii. Obserwowanie neutralności komentarzy jest istotne dla Usługodawcy, który usunie niektóre z nich tylko w ramach roszczeń ustawowych. Profesjonaliście nie przysługuje prawo do usunięcia komentarzy i opinii. Profesjonaliści, którzy nie chcą być poddawani krytyce, nie powinni używać platformy homify. Profesjonalistom nie pozwala się manipulować rankingami dla ich własnych korzyści, na przykład używając kont osób trzecich.

(3) Treści oraz zakres usług określa się zgodnie z odpowiednimi umowami, lub, w innym przypadku, zgodnie z aktualnie dostępnymi funkcjami portalu homify.

(4) Usługi dostępne na portalu homify mogą także włączać usługi osób trzecich, którym Usługodawca jedynie zapewnia dostęp. Regulacje odbiegające od lub w uzupełnieniu do obecnych Wymagań Uczestnictwa i Warunków Użytkowania, które są ogólnie dostępne na stronach osób trzecich, mogą mieć zastosowanie do korzystania z takich usług - których Usługodawca nie jest wymagany odrębnie określić. Profesjonalista zobowiązany jest na własną rękę zebrać informacje na temat przepisów obowiązujących w tym zakresie. Jeżeli Profesjonalista dostarcza informacji na temat jego nazwy użytkownika u zewnętrznym dostawcom (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedlin, Xing, i tym podobne) na portalu homify, Profesjonalista zleca Usługodawcy dostarczenie odpowiednich wtyczek do mediów społecznościowych na portalu homify, połączonych z nazwą użytkownika Profesjonalisty, nawet gdy te powodują wymianę danych wejść na stronę z każdą odsłoną strony.

(5) Dla wszystkich odpłatnych usług (także tych dostępnych w ramach podstawowego dostępu) Usługodawca gwarantuje dostępność na poziomie 99% jako miesięczna średnia w ramach zakresu odpowiedzialności. Regularne prace nad poprawą jakości portalu homify, zaplanowane pomiędzy 2.00 a 4.00 w nocy w niedziele, nie zostały włączone w tę kalkulację.

Roszczenia dotyczące korzystania z usług dostępnych na portalu homify mogą być wystosowywane jedynie w zakresie środków technicznych i operacyjnych Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonalności swoich usług, które powinny być tak nieprzerwane, jak to możliwe. Jednakże problemy techniczne (takie jak przerwy w dostawie prądu, błędy sprzętowe i programowe lub problemy techniczne na liniach przesyłu danych) mogą powodować ograniczenia czasowe lub zakłócenia.

(6) Usługodawca zastrzega sobie prawo do prezentowania zawartości poszczególnych kont Profesjonalistów i Użytkowników w szczególnie wyjątkowy sposób (na przykład jako baner na stronie głównej, baner kategorii stron, lub reklamy dla portalu) bezpłatnie lub za opłatą według własnego uznania, bez roszczenia w stosunku do Profesjonalisty dotyczącego podobnej prezentacji.

Sekcja 8, Zmiany usług

Usługodawca ma prawo do zmiany świadczonych bezpłatnie usług, w celu udostępnienia nowych bezpłatnych lub płatnych usług, oraz zakończenia świadczenia bezpłatnych usług na portalu homify w dowolnym momencie. Usługodawca zobowiązuje się do wzięcia interesów Profesjonalistów pod uwagę.

Sekcja 9, Ochrona zawartości, odpowiedzialność na zawartość od osób trzecich

(1) Treści dostępne na portalu homify są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności i są własnością, odpowiednio, Usługodawcy, innych Profesjonalistów, Użytkowników lub innych osób trzecich, które dostarczyły odpowiednie treści.Kompilacja zawartości portalu jako taka jest, w stosownych przypadkach, chroniona jako baza danych lub zbioru bazy danych w rozumieniu sekcji 4 ust. 2, 87a ust. 1 UrhG (niemieckiej ustawy o prawie autorskim). Z zawartości portalu można korzystać zgodnie z obecnymi Wymaganiami Uczestnictwa i Warunkami Użytkowania, a także w zakresie przewidzianym przez portal homify.

(2)Treści dostępne na portalu homify pochodzą częściowo od Usługodawcy, a częściowo od innych Profesjonalistów, Użytkowników lub innych osób trzecich. Treści Użytkowników, Profesjonalistów, jak i innych osób trzecich są dalej nazywane jako "treści zewnętrzne". Usługodawca nie bierze odpowiedzialności treści zewnętrzne, nie sprawdza zawartości treści stron trzecich pod względem kompletności, dokładności i legalności, a tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani gwarancji co do kompletności, dokładności, legalności i terminowości zawartości stron trzecich. Tę samą zasadę stosuje się w odniesieniu do jakości zawartości stron trzecich i ich przydatności, a także, jeśli zawartość zewnętrznych stron internetowych jest przedmiotem zainteresowania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie treści na portalu homify uznaje się treściami osób trzecich, z wyjątkiem tych oznaczonych jako chronionych prawem autorskim przez Usługodawcę lub które są wyraźnie częścią ogólnego designu portalu homify.

IV. Użytkowanie usług na portalu homify

Sekcja 10, Zakres dozwolonego użytkowania

(1) Upoważnienie do użytkowania jest ograniczone to portalu homify, a także użytkowania usług odpowiednio dostępnych na portalu homify w zakresie regulacji aktualnych Wymagań Uczestnictwa i Warunków Użytkowania.

(2) Odpowiedzialność dotycząca zapewnienia, że niezbędne wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług zgodnie z umową są spełnione, spoczywa na Profesjonaliście. Usługodawca nie będzie jest zobowiązany do udzielania konsultacji na ten temat.

Sekcja 11, Tworzenie profilu Użytkownika

(1) Jeżeli jest to dostępne jako funkcja na portalu homify, Profesjonaliści mogą spersonalizować swój profil w ramach regulacji przewidzianych aktualnymi Wymaganiami Uczestnictwa i Warunkami Użytkowania. Należy zwrócić uwagę na ograniczenia z Sekcji 14.

(2) Usługodawca na ogół nie weryfikuje tożsamości właścicieli profili i informacji o profilach. W związku z tym Usługodawca nie jest zobowiązany do gwarancji, że każdy właściciel profilu faktycznie jest osobą, za którą się podaje.

Sekcja 12, Publikowanie treści

(1) Publikując treści, Profesjonalista przekazuje prawa do użytkowania treści na Usługodawcę, które to działanie jest bezpłatne. Prawa te obejmują:

 • przechowywanie treści na serwerze Usługodawcy oraz publikowanie ich, zwłaszcza prezentując je publicznie (na przykład pokazując je na portalu homify)
 • Kopiowanie, dystrybucja, prezentacja oraz reprodukcja w formie plików zdjęciowych, tak długo jak te działania służą edytorskiemu wykorzystywaniu, reklamie lub raportowaniu na temat portalu homify.
 • Edytowanie i kopiowanie treści, tak długo jak wymagane w celu przeprowadzenia wyżej wymienionych działań
 • Przyznawanie prawa do użytkowania- także bezpłatnie- Profesjonalistom, Użytkownikom oraz osobom trzecim w ramach regulacji sekcji 13, to znaczy jak długo ich wykorzystywanie odbywa się w ramach portalu homify lub przy wsparciu portalu homify (na przykład w wiadomości email wysyłanej przez portal homify), a także w celu reklamy portalu homify lub raportowaniu na jego temat.

Jeżeli opublikowane treści zostaną przez Profesjonalistę usunięte z portalu homify, prawo do użytkowania i wykorzystywania, wcześniej homify przyznane, zostanie usunięte, z wyjątkiem działań o charakterze edytorskim, reklamowym lub raportowym, gdy te specyficzne działania zostały już zaplanowane lub wykonane w momencie usunięcia treści. Jednakże, Usługodawca ma prawo do przechowywania kopii w celach tworzenia kopii zapasowych/lub jako dowód. Prawo do użytkowania, które zostało już wcześniej przyznane Użytkownikom, Profesjonalistom lub osobom trzecim w ramach portalu homify także pozostaje nienaruszone.

(2) Profesjonaliści są w pełni odpowiedzialni za publikowane treści. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania treści pod względem ich kompletności, dokładności, legalności, terminowości, jakości lub przydatności do określonego celu.

Profesjonalista deklaruje i gwarantuje zatem, że jest jedynym właścicielem wszelkich praw do treści, które zostały zamieszczone na portalu homify, lub że jest w inny sposób upoważniony (na przykład za pomocą ważnej zgody właściciela praw) aby umieszczać treści na portalu homify oraz przyznanie praw do użytkowania i eksploatacji zgodnie z wyżej wymienionym paragrafem. To w szczególności dotyczy praw autorskich, praw do wzorów przemysłowych, praw patentowych, praw do wzoru użytkowego, praw do własnego wizerunku jakichkolwiek osób fotografowanych, a także innych praw do produktów i praw osobistych, jak również zgodności z prawem konkurencji i prawem antymonopolowym.

Profesjonalista powinien natychmiast zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich, które są dochodzone przeciwko Usługodawcy ze względu na treści zamieszczone przez Profesjonalistę. Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Profesjonalisty o napłynięciu takich roszczeń. Na własny użytek Usługodawcy, może bronić się przed roszczeniami zgodnie z warunkami ustawy kompensacyjnej niemieckich prawników, w zależności od wartości przedmiotu sporu, albo poprosić Profesjonalistę o poprowadzenie lub dostarczenie odpowiedniej obrony, lub też o poddanie się oskarżeniom, w przypadku słabych perspektyw sukcesu.

(3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia opublikowanych treści i / lub edytowania, blokowania lub usuwania już zamieszczonych treści (w tym prywatnych wiadomości i wpisów gości) bez wcześniejszego powiadomienia, o ile publikowane treści przez Profesjonalistę spowodowały naruszenie sekcji 14 lub istnieją wyraźne przesłanki, że poważne naruszenie sekcji 14 jest możliwe. Usługodawca zobowiązuje się jednak brać interesy Profesjonalisty pod uwagę i wybrać najłagodniejszy środek, aby uniknąć naruszenia sekcji 14.

(4) W odniesieniu do prawa do wskazanie autora, Strony zgadzają się, że autora uznaje się za odpowiednio nazwanego, gdy jego nazwa użytkownika jest wyświetlana na portalu homify. Profesjonalista gwarantuje, że autor zgadza się z tą formą nazewnictwa.

(5) Portal homify charakteryzuje wysoka jakość obrazów i treści. Wszystkie opublikowane zdjęcia muszą być wysokiej jakości technicznej i wizualnej.

Zdjęcia i produkty muszą być podpisany przez Profesjonalistę w sposób sensowny i opisane tak, aby podkreślić to, co jest szczególnego w ilustracji lub produkcie, a także muszą wychodzić poza zwykłe dane techniczne.

Nagłówki i opisy nie mogą być stosowane w identycznej formie na innych portalach.

(6) Tak długo jak Profesjonalista publikuje zdjęcia i produkty na portalu homify, sprzedaż produktów nie może być prowadzona wyłącznie przez portal homify. Profesjonalista zobowiązuje się do sprzedaży produktów za pośrednictwem zewnętrznego sklepu lub za pośrednictwem komunikacji indywidualnej. Zdjęcia produktów mogą odnosić się bezpośrednio do konkretnego produktu w zewnętrznym sklepie internetowym. Oferowane produkty muszą być tematycznie dopasowane do portalu homify, czyli należeć do kategorii mebli, lamp i podobnych obiektów na zewnątrz i wewnątrz nieruchomości. Zewnętrzny sklep nie może być oparta na designie portalu homify portalu pod względem wizualnym. Sprzedaż musi być prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa; w szczególności sprzedaż poprzez zewnętrzny sklep internetowy musi być prowadzona zgodnie z prawami konkurencji i elektronicznych stosunków prawnych. Gdy zewnętrzny sklep internetowy oferuje program partnerski, Usługodawca ma prawo w nim uczestniczyć.

Sekcja 13, Prawa do użytkowania treści na portalu homify

(1) Chyba że ciągłe używanie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Wymaganiach Użytkowania oraz Warunkach Użytkowania lub na portalu homify lub jest ułatwione portalu homify (na przykład przycisk pobierz):

 • ​można pobrać online i wyświetlać treści dostępne na portalu homify wyłącznie do celów osobistych. To prawo użytkowania zostaje ograniczone do użytkowania portalu homify zgodnie z Umową;
 • ​zakazuje się całkowitej lub częściowej edycji, zmiany, tłumaczenia, prezentowania, publikowania, kopiowania lub rozpowszechniania treści dostępnych na portalu homify. Ponadto zabrania się usuwania lub zmiany informacji o prawach autorskich, logo i innych znaków lub praw ochronnych.

(2)Treści można pobrać lub wydrukować jedynie jeśli opcja Pobierz lub drukuj Opcja jest dostępna na portalu homify jako funkcja (na przykład za pomocą przycisku pobierania).

Można uzyskać nieokreślone czasowo i niewyłączne prawo użytkowania dla własnych, niekomercyjnych celów do zawartości prawidłowo pobranej i / lub wydrukowanej. Wszystkie prawa do treści pozostają po stronie pierwotnego właściciela praw (Usługodawcy lub odpowiedniej osoby trzeciej).

(3) Obowiązkowe, ustawowe prawa (w tym kopiowanie do użytku własnego zgodnie z § 53 UrhG prywatnego i innych) pozostają nienaruszone.

Sekcja 14, Zakazane działania

(1) Usługi dostępne na portalu homify będą przeznaczone wyłącznie do wykorzystania przez Profesjonalistów, Użytkowników i innych osób fizycznych, jak i odwiedzających portal homify. Zakazuje się wykorzystanie treści przez innych Profesjonalistów w celach handlowych niepowiązanych z portalem homify, chyba że Usługodawca wyraźnie zezwolił z wyprzedzeniem i na piśmie na takie korzystanie przez Użytkownika Nieuprawnione wykorzystanie obejmuje w szczególności:

 • konkursy, reklamy lub schematy piramidowe oraz
 • elektroniczny lub inny zbiór tożsamości i / lub informacji kontaktowych (w tym adresów e-mail) członków (na przykład do wysyłania niechcianych e-maili) oraz
 • systematyczne pobieranie elektronicznych treści z portalu homify, w szczególności w celu opracowania własnej bazy danych przy użyciu zawartości portalu homify.

(2) Zakazuje się prowadzenia jakichkolwiek działań lub w związku z portalem homify, które naruszają obowiązujące prawo, prawa osób trzecich, a także zasady ochrony nieletnich. W szczególności powinny być zabronione wykonywanie następujących czynności:

 • ​publikacje, dystrybucja, oferowanie i reklama usług i / lub produktów o charakterze pornograficznym, naruszających ustawę o ochronie młodzieży, prawa ochrony danych osobowych i / lub inne prawa i / lub które są nieuczciwe;
 • obrażanie lub oczernianie innych Profesjonalistów, Użytkowników lub osoby trzecie;
 • ​dostarczanie i dystrybucja treści, usług i / lub produktów, które są chronione przez prawo lub obciążone prawami osób trzecich (na przykład, prawa autorskie), bez wyraźnego są upoważnione do ich rozpowszechniania.
 • (3) Ponadto, zabrania się wykonywania następujących czynności, niezależnie od ewentualnego naruszenia prawa, gdy publikuje się własne treści na portalu homify i komunikuje się z innymi Profesjonalistami lub Użytkownikami (na przykład poprzez wysyłanie wiadomości osobistych, uczestnicząc w forach dyskusyjnych lub poprzez gościnne wpisy):

  • ​rozprzestrzenianie wirusów, trojanów i innych złośliwych oprogramowań; wysyłanie spamu, a także e-maili łańcuchowych;
  • ​dystrybucja obraźliwych, seksualnych, obscenicznych lub zniesławiających treści, jak również takie treści, które (jawnie lub niejawnie) promują lub wspierają rasizm, fanatyzm, nienawiść, przemoc fizyczną lub niezgodne z prawem;
  • ​nękanie innych Profesjonalistów lub Użytkowników, na przykład przez wielkokrotny kontakt bez reakcji lub wbrew woli innego Profesjonalisty lub Użytkownika, jak również promowanie lub wspieranie takiego nękania;
  • ​namawianie innych Profesjonalistów lub Użytkowników do podawania haseł lub danych osobowych dla celów komercyjnych lub bezprawnych lub nielegalnych;
  • ​dystrybucję i / lub publicznie odtwarzania treści dostępnych na portalu homify, o ile nie zostały wydane wyraźne do tego upoważnienie przez odpowiednią osobę lub jest to wyraźnie przewidziane jako funkcja portalu homify.

  (4) Zakazane jest także prowadzenia wszelkich działań mających na celu wpływanie na sprawne funkcjonowanie portalu homify, w szczególności nadmierne przeciążenie systemów Usługodawcy.

  (5) W przypadku nielegalnego, niewłaściwego lub w inny sposób nieuprawnionego użycia portalu homify sprzecznego z umową, prosimy o kontakt e-mailowy support@homify.com . Usługodawca zobowiązuje się do zbadania problemu.

  (6) W przypadku podejrzenia lub zaobserwowania bezprawnych czynów, Usługodawca ma prawo, a potencjalnie nawet zobowiązany jest do zbadania działań i podjęcia środków prawnych tam, gdzie to stosowne. Może to obejmować przekazywanie istotnych faktów do prokuratury.

  Sekcja 15, Blokowanie dostępu

  (1) Usługodawca może na stałe lub czasowo zablokować dostęp do portalu homify, jeśli istnieją wyraźne dowody na to, że zostały naruszone niniejsze Wymagania Uczestnictwa i Warunki Użytkowania i / lub obowiązujące prawo lub jeżeli Usługodawca ma jakikolwiek inny uzasadniony powód do zablokowania. Przy podejmowaniu decyzji o zablokowaniu dostępu Usługodawca weźmie interesy Profesjonalistów pod uwagę, a także rozważy rekompensatę za ten czyn. Usługodawca może w szczególności zablokować dostęp, jeżeli Profesjonalista:

  1. obraża Usługodawcę, jego pracowników, innych Profesjonalistów lub Użytkowników lub dokonuje fałszywych twierdzeń;
  2. krytykuje portal homify lub jego poszczególne funkcje przekraczając zwykłą formę obiektywnej argumentacji;
  3. wykorzystuje fora dyskusyjne w celu krytykowania portalu homify, Usługodawcy lub jego pracowników w sposób, który nie jest wyraźnie zatwierdzony jako ogólne stwierdzenia dotyczące portalu homify;
  4. publikuje treści, w szczególności zdjęcia, nagłówki i opisy na portalu homify, które nie są zgodne z sekcją 12 ust. 5 i 6 niniejszych Warunków Użytkowania i nie poprawi opublikowanych treści w ciągu 48 godzin po wystosowaniu żądania;
  5. nie dba o swój profil, w szczególności nie aktualizuje go;
  6. wykorzystuje nazwę użytkownika, który nie zawiera nazwy firmy lub, jeśli ekspert nie działa jako firma w ramach portalu homify, nie jest nazwiskiem Profesjonalisty; lub
  7. działa niezgodnie z prawem karnym lub zachowuje się niemoralnie.

  (2) W przypadku czasowego lub stałego zablokowania, Usługodawca będzie blokować dostęp i powiadomi o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  (3) W przypadku czasowego zablokowania, Usługodawca reaktywuje dostępu po okresie blokady i powiadomi o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Trwale zablokowany dostępu nie może zostać przywrócony. Trwale zablokowane osoby są na zawsze wyłączone z uczestnictwa w portalu homify i nie mogą zarejestrować się na portalu homify ponownie.

  V. Ograniczenie odpowiedzialności

  Sekcja 15, Ograniczenia odpowiedzialności

  (1) Usługodawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie istotnych obowiązków wynikających z umowny, wynikających z jego winy. Istotne zobowiązania wynikające z umowy to takie, które umożliwiają prawidłowe wykonanie niniejszej umowy w pierwszej kolejności, a na zgodność z którymi druga strona powołuje się regularnie i może na nich polegać. W przeciwnym razie, Usługodawca odpowiada tylko, niezależnie od podstawy prawnej, za umyślne lub rażące niedbalstwa. Odpowiedzialność z powodu opóźnienia, w przypadku roszczeń z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt lub innych niemieckich obowiązujących przepisów ustawowych, a także odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z urazu życia, zdrowia pozostają nienaruszone.

  (2) Odpowiedzialność za lekki zaniedbanie i naruszenie istotnego obowiązku wynikającego z umowy powinna być ograniczona w wysokości kary do rozmiaru szkód typowych dla umów tego rodzaju.

  (3) Wyżej wymienione przepisy dotyczące odpowiedzialności stosuje się również na korzyść przedstawicieli prawnych, pracowników i pomocników Usługodawcy.

  (4) Potencjalna odpowiedzialność, niezależnie od winy lub zaniedbania przez Usługodawcę zgodnie z § 536 ust. 1, 1. alternatywą BGB (niemiecki kodeks cywilny) z powodu wad, które były już obecne w chwili zawarcia umowy, zostaje wykluczona.

  Inne przepisy

  Sekcja 17, Klauzula rozdzielności

  Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Wymagań Uczestnictwa i Warunków Użytkowania jest lub stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym przepisem, który jest najbliższy zamierzonemu przez Strony efektowi.

  Sekcja 18, Prawo właściwe

  Niemniejsze Wymagania Uczestnictwa i Warunki Użytkowania podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wykluczeniem Konwencji o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

  Sekcja 19, Właściwość sądu

  Jeśli Profesjonalista jest handlowcem, osobą prawną w świetle prawa publicznego lub specjalnym funduszem w świetle prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszych Wymagań Uczestnictwa i Warunków Użytkowania będzie Berlin.