Markiz Serwis
edit edit in admin Poproś o opinię Nowy projekt

Projekty

 W na­szej bo­ga­tej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo ca­łą ga­mę osłon okien­nych i sys­te­mów za­da­szeń po­cząw­szy od ro­let ze­wnętrz­nych przez mo­ski­tie­ry, re­flek­so­le, bra­my ga­ra­żo­we do mar­kiz bal­ko­no­wych i ta­ra­so­wych.

Za­pra­sza­my do odwiedzenia naszej strony a tak­że na ser­wi­sy de­dy­ko­wa­ne po­szcze­gól­nym gru­pom pro­duk­to­wym jak: www.ogro­dy­-zi­mo­we.org.pl, www.swia­tro­let.net.pl . W ra­zie do­dat­ko­wych py­tań słu­ży­my po­mo­cą i ra­dą.

Wszyst­kim klien­tom ofe­ru­je­my po­moc przy po­mia­rze i do­bo­rze ko­lo­ry­sty­ki wy­ro­bów z na­szych prób­ni­ków. Świad­czy­my rów­nież usłu­gi mon­ta­żo­we i ser­wi­so­we na­szych pro­duk­tów na te­re­nie ca­łe­go kra­ju jak rów­nież i za gra­ni­cą.

Usługi
Świad­czy­my rów­nież usłu­gi mon­ta­żo­we i ser­wi­so­we na­szych pro­duk­tów na te­re­nie ca­łe­go kra­ju jak rów­nież i za gra­ni­cą.
Obszary usług
Cała polska
Adres
Cukrowa 65
71-004 Szczecin
Polska
+48-914894525 www.markiz.com.pl

Opinie

Omijać szerokim łukiem! Od ponad dwuch miesięcy nie mogę doczekać się naprawy rolety! Za każdym razem że za 2 tygodnie bo nie ma ludzi itp itd. Szkoda słów radzę wybrać kogoś innego.
2 miesiące temu
Nie można się do tej firmy dodzwonić, ciągle włącza się skrzynka pocztowa pomimo tego że pracują... Dałem im jedną gwiazdkę za arogancję....
około rok temu
Dobry wybór
około rok temu