Markiz Serwis
edit edit in admin Poproś o opinię Nowy projekt

Projekty

 W na­szej bo­ga­tej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo ca­łą ga­mę osłon okien­nych i sys­te­mów za­da­szeń po­cząw­szy od ro­let ze­wnętrz­nych przez mo­ski­tie­ry, re­flek­so­le, bra­my ga­ra­żo­we do mar­kiz bal­ko­no­wych i ta­ra­so­wych.

Za­pra­sza­my do odwiedzenia naszej strony a tak­że na ser­wi­sy de­dy­ko­wa­ne po­szcze­gól­nym gru­pom pro­duk­to­wym jak: www.ogro­dy­-zi­mo­we.org.pl, www.swia­tro­let.net.pl . W ra­zie do­dat­ko­wych py­tań słu­ży­my po­mo­cą i ra­dą.

Wszyst­kim klien­tom ofe­ru­je­my po­moc przy po­mia­rze i do­bo­rze ko­lo­ry­sty­ki wy­ro­bów z na­szych prób­ni­ków. Świad­czy­my rów­nież usłu­gi mon­ta­żo­we i ser­wi­so­we na­szych pro­duk­tów na te­re­nie ca­łe­go kra­ju jak rów­nież i za gra­ni­cą.

Usługi
Świad­czy­my rów­nież usłu­gi mon­ta­żo­we i ser­wi­so­we na­szych pro­duk­tów na te­re­nie ca­łe­go kra­ju jak rów­nież i za gra­ni­cą.
Obszary usług
Cała polska
Adres
Cukrowa 65
71-004 Szczecin
Polska
+48-914894525 www.markiz.com.pl

Opinie

Nie można się do tej firmy dodzwonić, ciągle włącza się skrzynka pocztowa pomimo tego że pracują... Dałem im jedną gwiazdkę za arogancję....
4 miesiące temu
Dobry wybór
6 miesięcy temu
Skorzystałam z oferty firmy Markiz na okiennice drewniane, dom zyskał na wyglądzie i wyrazie a i w pomieszczeniach jest intymniej, ciszej i cieplej. Okiennice są bardzo dobrej jakości i posłużą mi z pewnością na lata. Obsługa miła i kompetentna. Szybki montaż. Polecam
ponad 8 lat temu
Prof pin.png%7c53.398005,14